Tutkimus: Yrittäjän henkilöbrändin rakentuminen sosiaalisessa mediassa ja henkilöbrändin vaikutukset yrityksen menestykseen

Maria Sillanpää

Metropolian digitaalisen viestinnän linjalle hiljattain tekemäni tutkimus käsittelee yrittäjän henkilöbrändin rakentumista sosiaalisessa mediassa ja henkilöbrändin vaikutuksia yrityksen menestykseen. Tutkimusta varten haastattelin kymmentä BtoB-asiantuntijayrittäjää keväällä 2017.

Alla voit tutustua tutkimukseni tiivistelmään. Varsinainen tutkimukseni löytyy Theseus.fi -tietokannasta eli täältä.

Tiivistelmä

Tämä tutkimus käsittelee BtoB-asiantuntijayrittäjän henkilöbrändin rakentumista sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli ymmärtää henkilöbrändin rakentumisen vaiheita sosiaalisessa mediassa sekä löytää asiantuntijayrittäjän henkilöbrändäykseen sopivimmat sosiaalisen median kanavat. Toiseksi tutkimuksessa haluttiin selvittää BtoB-asiantuntijayrittäjän henkilöbrändin vaikutuksia yrityksen myyntiin ja menestykseen pitkällä aikavälillä. Vaikutus on asia, jota on vaikea tutkia ja mitata, joten näin monisyisen empiirisen tutkimuksen tekemiseen parhaaksi menetelmäksi katsottiin puolisturukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu.

Empiirinen tutkimus aiheesta toteutettiin haastattelemalla kymmentä BtoB-asiantuntijayrittäjää maalis-toukokuussa 2017. Teemahaastattelu kohdennettiin teemoihin kysymyksillä, jotka oli laadittu etukäteen tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Haastattelukysymykset olivat avoimia kysymyksiä, joihin ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja. Haastatteluvastauksia analysoitiin teemoittelemalla.

Keväällä 2017 haastatellut BtoB-asiantuntijayrittäjät ovat suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti panostaneet henkilöbrändinsä rakentamiseen sosiaalisessa mediassa. Tämän seurauksena heidän yritystensä tunnettuus on kasvanut reippaasti ja samalla asiakakkailta tulevien yhteydenottojen määrä on lisääntynyt huomattavasti. Toisaalta taas tarve tehdä perinteistä kylmämyyntiä on vähentynyt merkittävästi. Haastateltuja yrittäjiä ja heidän liiketoimintaansa yhdistää myös paremmat katteet eli he ovat kysynnän kasvaessa voineet nostaa asiantuntijapalveluidensa hintoja.

Vaikka tutkimus jättää liiketoiminnan numeraaliset tulokset huomiotta, voi silti haastatteluvastausten perusteella todeta, että henkilöbrändin vaikutus BtoB-asiantuntijayrittäjän myyntiin ja menestykseen on merkittävä, ja nimenomaan positiivisessa mielessä. Käytännön näkökulmasta katsottuna tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä esitetty somestrategiamalli on käyttökelpoinen työkalu BtoB-asiantuntijayrittäjän henkilöbrändäykseen laajemmassakin kontekstissa.

 

Kuvan Mariasta otti Valokuvaaja Johanna Kinnari

 

Continue Reading